Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla za rok 2021 v investiční třídě A (CZK růstová) hodnoty 8,38 %. Investiční třída C (EUR růstová) vykázala v roce 2021 růst ve výši 8,32 %.

Od zahájení činnosti fondu dosáhl celkový výkon v investiční třídě A 36,83 % s průměrným ročním výnosem 8,31 %.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV 7,0 let a patří dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, k nejdelším hodnotám mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

Nemovitosti v portfoliu

Přehled základních údajů

 • Název
  ZDR Investments SICAV, a.s.
  podfond: ZDR, podfond Real Estate

 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku

 • Doba trvání podfondu
  Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu

 • Vstupní poplatek
  Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 5 % p.a.

 • Obhospodařovatel fondu
  CODYA investiční společnost, a.s.

 • Typ fondu – právní forma
  Akciová společnost s proměnným základním
  kapitálem

 • Druh cenného papíru
  Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová

 • Měna fondu
  CZK / EUR

 • Cílený výnos
  7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1,5 % ročně 

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna, a.s.

 • Administrátor fondu
  CODYA investiční společnost, a.s.

 • Oceňovaní aktiv
  Grant Thornton Appraisal services a.s.

 • Auditor
  TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu