Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Za období 01-12/2020 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě CZK růstové +8,16 %.

Za období 01-03/2021 dosáhla výkonnost  +1,29 %.

Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +27,88 %

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV  8,0 let a patří dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, k nejdelším hodnotám mezi nemovitostními fondy na českém trhu.
 

Nemovitosti v portfoliu

Přehled základních údajů

 • Název
  ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku

 • Doba trvání podfondu
  Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu

 • Vstupní poplatek
  Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 5 % p.a.

 • Obhospodařovatel fondu
  CODYA investiční společnost

 • Typ fondu – právní forma
  Akciová společnost s proměnným základním
  kapitálem

 • Druh cenného papíru
  Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová

 • Měna fondu
  CZK / EUR

 • Cílený výnos
  7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1,5 % ročně 

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna

 • Administrátor fondu
  CODYA investiční společnost

 • Oceňovaní aktiv
  GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

 • Auditor
  TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Soubory ke stažení

Pozvánka na valnou hromadu

Člen správní rady obchodní společnosti ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 064 21 091, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22826 , společnost CODYA investiční společnost, a.s., se sídlem Poňava 135/50, 664 31 Lelekovice, IČO: 068 76 897, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7923, tímto svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 28.06.2021 v 09:00 v sídle ZDR Investments SICAV a.s., na adrese Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Pozvánka
Plná moc
Návrh nového znění stanov 
 

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit na info@zdrinvestments.cz

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu