Nemovitostní fond FKI

ZDR Investments SICAV a.s.

Fond ZDR Investments SICAV a.s. je fond kvalifikovaných investorů a investuje zejména do retailových nemovitostí diskontního typu.

Vývoj výnosnosti

Za období 01-08/2020 dosáhla výkonnost fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments v třídě CZK růstové +5,70 %. Od zahájení fondu v lednu 2018 dosáhl celkový výkon v třídě růstové +23,37 %

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. 8,2 let a je dle prestižního hodnocení Top nemovitostních fondů, které pravidelně zveřejňují Hospodářské noviny, nejdelších hodnotou mezi nemovitostními fondy na českém trhu.

Přehled základních údajů

 • Název
  ZDR Investments SICAV, a.s., podfond ZDR Real Estate

 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku

 • Doba trvání podfondu
  Od 09. 10. 2017 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  125.000 EUR podle § 272 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, případně 1.000.000 CZK (40.000 EUR) CZK při provedení tzv. testu vhodnosti podle § 15 zákona o podnikání
  na kapitálovém trhu

 • Vstupní poplatek
  Max. 3,1 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 5 % p.a.

 • Obhospodařovatel fondu
  CODYA investiční společnost

 • Typ fondu – právní forma
  Akciová společnost s proměnným základním
  kapitálem

 • Druh cenného papíru
  Zaknihované investiční akcie, třída růstová a třída dividendová

 • Měna fondu
  CZK / EUR

 • Cílený výnos
  7-9 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1,5 % ročně 

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna

 • Administrátor fondu
  CODYA investiční společnost

 • Oceňovaní aktiv
  GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

 • Auditor
  TPA Audit s.r.o.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí.
V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu