Industrial

O fondu        Vývoj výnosu        Přehled základních údajů        Nemovitosti        Ke stažení

O fondu

Fond ZDR Investments Industrial SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do portfolia komerčních nemovitostí bez nutnosti jejich přímého vlastnictví a správy. Fond Industrial investuje do nemovitostí určených pro výrobu a skladování na území České republiky a Slovenska.

1

POČET NEMOVITOSTÍ

3,6 let

WAULT


7 710 m²

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

164 mil. Kč

HODNOTA NEMOVITOSTÍ

Výkonnost fondu Industrial

   chart

   Přehled základních údajů

   Název

   ZDR Investments Industrial SICAV a.s.
   podfond ZDR Industrial, podfond Real Estate


   Právní forma

   akciová společnost s proměnným základním kapitálem


   Druh cenného papíru

   zaknihované investiční akcie


   Měna fondu

   CZK / EUR


   ISIN

   CZK třída I1 CZ0008049111
   EUR třída I2 CZ0008049129


   Frekvence oceňování

   hodnota investiční akcie stanovená jednou měsíčně


   Minimální investice

   10.000 Kč jednorázově nebo 200 Kč pravidelně


   Doporučený investiční horizont

   5 let a více


   Cílený výnos

   5 - 7 % ročně (po odečtení nákladů na správu fondu)


   Obhospodařovatel a administrátor

   Conseq Funds investiční společnost, a.s.


   Depozitář

   Česká spořitelna, a.s.


   Auditor

   TPA Audit s.r.o.


   Vstupní poplatek

   až 4 %


   Výstupní poplatek

   0 %, neaplikuje se


   Poplatek za správu

   1,5 % ročně


   Výkonnostní poplatek

   30 % ze zhodnocení fondového kapitálu převyšující 4 % ročně

   Povinné informace: 

   Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu. Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem. Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu). Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

   Nemovitosti v portfoliu

   Industrial Komárno

   Industrial Komárno

   Rizikovost investice

   Ve statutu ZDR Investments Industrial SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Industrial, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Industrial, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.