Záleží nám na lidech

Pouze budováním pevných vztahů s našimi partnery můžeme dosáhnout ambiciózních cílů. Společnými projekty vytváříme udržitelnější a zdravější prostředí, ve kterém chceme sami žít. A právě s tímto cílem jsme stanovili následující klíčové ukazatele výkonnosti (KPIs): 

Spolupráce
s nájemci

Nákupem nemovitosti to u nás nekončí. Jsme partnery více než 270 nájemců v 5 zemích Evropy. Postupnou aplikací zelených dodatků nájemních smluv chceme docílit udržitelného užívání našich nemovitostí.

Zelená nájemní smlouva kromě standardních obchodních doložek obsahuje také závazek obou stran, že budou spolupracovat v otázkách výměny dat o životním prostředí. Environmentální doložky jsou v rámci nájemní smlouvy vymahatelné a zahr- nují celou řadu témat od monitoringu spotřeby a původu energie přes efektivní využívání vody až po snižování množství odpadů.

 • Zahrnujeme green memoranda a green dodatky do nájemních smluv s nájemci (Green Lease).

Facility
management

Kromě komfortních prostor poskytujeme nájemcům také širokou škálu služeb souvisejících s provozem a správou nemovitostí i majetku. Všechny nemovitosti našeho investičního portfolia aktivně spravujeme – v ČR i SK máme vlastní facility management. To přispívá k větší spokojenosti nájemců, lepšímu zhodnocení nemovitostí, vyššímu výnosu pro investory, ale také k úsporám.

 • Dohlížíme na to, aby naše budovy splňovaly všechny předpisy a požadavky.

 • Náklady na provoz a údržbu optimalizujeme tak, abychom dosáhli úspor.

 • K úspoře nákladů dochází i tím, že služby pro naše nájemce sdílíme.

Dobročinné aktivity/sponzoring

Dobročinné aktivity jsou pro nás samozřejmostí, nikoli povinností. Podporujeme kulturní činnost s cílem rozvoje společenské debaty i menší převážně lokální spolky různého zaměření.

 • Fandíme české kultuře i sportování dětí.

 • Podporujeme vybrané projekty či jednotlivce, kteří se ocitli v náročné životní situaci, aby mohli snáze čelit výzvám, které před nimi stojí.

 • Zaměřujeme se na zvyšování finanční gramotnosti mezi veřejností, školení a přednášky pro naše distribuční partnery či investory. 

Dotčené komunity

Naše nemovitosti slouží primárně místním obyvatelům a nejsou závislé na turistické sezóně, což zajišťuje jejich stabilní provoz a minimalizuje kolísání. Vyhledáváme nemovitosti
s důrazem na podporu lokálních komunit a udržitelný rozvoj regionů.

 • Naše objekty jsou navrženy tak, aby vyhovovaly zejména potřebám místních zákazníků, což podporuje místní nakupování a spotřebu.

 • Tím nepřímo vytváříme nová pracovní místa
  a posilujeme místní ekonomiku.

Zaměstnanci

Zaměřujeme se na rovné podmínky pro všechny naše zaměstnance. Podporujeme jejich rozvoj a další vzdělávání. Nedílnou součástí našeho podnikání je etické jednání. Od každého zaměstnance očekáváme, že bude jednat v souladu s principy United Nations Global Compact v oblasti lidských práv, pracovních norem, ochrany životního prostředí a boje proti korupci.

 • Klademe důraz na rovnost, spravedlnost a inkluzi.

 • Snažíme se budovat firemní kulturu společně s tím, jak rosteme. Pro naše zaměstnance pořádáme pravidelné interní snídaně.

 • Dodržujeme etický kodex v souladu s UN Guiding Principles on Business.