Provozujeme udržitelné budovy

Udržitelná budova je taková, která svojí konstrukcí a vlastnostmi dokáže udržet, nebo dokonce zlepšit kvalitu života v  prostředí, ve kterém se nachází. K tomu je nezbytné dosáhnout vysoké úrovně účinnosti: snížit spotřebu energie, vody a dalších zdrojů.  

Energetická náročnost budov

Už ve fázi akvizice pečlivě vybíráme nemovitosti, tak aby reflektovaly požadavky legislativy i taxonomie EU. Hlavním ukazatelem je pro nás především průkaz energetické náročnosti budovy, který definuje její spotřebu energie při běžném užívání.

 • Analyzujeme průkazy energetické náročnosti budov.

 • Věnujeme se optimalizaci neefektivního provozu budov. Našim cílem je zajistit důkladnou renovaci či případnou divestici.

 • Implementujeme technologie, které nám zajišťují úspory a průběžná vylepšení.

Uhlíková
stopa

S ohledem na změny klimatu, které způsobují lidé produkováním skleníkových plynů, jsme se i my rozhodli sledovat uhlíkovou stopu našeho provozu. Snažíme se o její postupné snižování až na čistou nulu.

 • Mapujeme uhlíkovou stopu portfolia dle metodiky GHG protokolu pro Scope 1, 2, 3.

 • Sledujeme CRREM dekarbonizační křivku a stranding risk.

 • Automaticky sbíráme data prostřednictvím softwaru pro evidenci dat o uhlíkové stopě provozovaných nemovitostí.

Produkce čisté
energie

Uhlíkovou stopu snižujeme také produkcí vlastní obnovitelné energie. Na střechy našich nemovitostí instalujeme fotovoltaické panely, abychom docílili větší nezávislosti na odběru elektrické energie ze sítě. Díky tomu lépe čelíme i možným výkyvům tržních cen.

 • Nechali jsme si zpracovat studie proveditelnosti FVE.

 • Spouštíme pilotní projekty instalace FVE.

 • Implementujeme nízkoemisní technologie.

Úspora zdrojů a cirkulární ekonomika

Podporujeme nájemce v třídění komunálního odpadu na frakce pro recyklaci. Motivujeme je ke snižování produkce odpadů a navýšení podílu recyklované složky. Pomáháme jim snižo- vat spotřebu vody instalací úsporných zařízení. Snažíme se maximalizovat vsakování dešťové vody na místě.

 • Pomáhá nám digitalizace dat a reporting nájemců – např. v oblasti sledování produkce odpadů a spotřeby vody.

Elektro
mobilita

S přibývajícím množstvím elektromobilů chce- me vyjít našim zákazníkům a nájemcům vstříc. Podporujeme proto v co největší možné míře instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily na parkovacích stáních vedle našich nemovitostí.

 • Spolupracujeme s dodavateli, abychom naše portfolio nemovitostí pokryli sítí dobíjecích stanic pro elektromobily.