Portfolio s trvalou hodnotou

Zavazujeme se k otevřené komunikaci a maximální transparentnosti vůči našim investorům, obchodním partnerům a všem zainteresovaným stranám. Veškerá data související s ESG budeme pečlivě monitorovat a vyhodnocovat. V rámci pravidelného reportingu se budeme řídit stanovenými rámci pro podávání zpráv o ESG, které jsou v našem odvětví přijaté.   

Abychom toho dosáhli, vyčlenili jsme zdroje a zavedli jasné zásady a postupy, které se týkají shromažďování údajů a prosazování transparentnosti, odpovědnosti a přesnosti reportovaných dat. 

Datový
management

Abychom zajistili konzistentní sběr, evidenci
a vyhodnocování dat, využíváme moderní technologie a systém pro jejich komplexní správu od společnosti Deepki. Veškerá nasbíraná data dokážeme sjednotit do kategorií ESG, tudíž získáváme informace o emisích skleníkových plynů celého portfolia.

 • Implementujeme ESG software pro evidenci dat.
 • Pečlivě dbáme na ochranu dat.

Transparentní reporting

Zavádíme strategii podávání zpráv (reportingu) ESG, která je v souladu s evropskou legislativou a zajišťuje transparentnost pro externí stakeholdery.

 • Od roku 2023 budeme vydávat pravidelné reporty udržitelnosti.

 • Kvalita a přesnost údajů, které se týkají ESG reportu, bude auditována třetí stranou.

Odpovědnost
a přesnost

Management udržitelných investic vyžaduje, aby odpovědnost za ESG cíle byla integrována do všech obchodních funkcí a stala se součástí každodenního provozu skupiny.

 • Odpovědnost za ESG začleňujeme do řídicích struktur.

 • Zajišťujeme periodická školení pro zaměstnance
  v souladu s cíli ESG strategie.

Jasná organizační struktura

Jsme si vědomi, že jasná organizační struktura může hrát klíčovou roli
v koordinaci, implementaci i monitoringu strategie ESG. Jen tak můžeme dosahovat našich ESG cílů a zlepšit vnímání firmy v očích všech zainteresovaných partnerů.

 • V našem zájmu je efektivní plnění úkolů, vnitřní pořádek, strukturování pravomocí a jasná odpovědnost zaměstnanců

Protikorupční politika a AML

Zakládáme si na transparentnosti a dodržování zákonů. Podvodné jednání, korupce, praní špinavých peněz (AML), diskriminace či porušování pravidel hospodářské soutěže jsou pro nás nepřípustné. Věnujeme pozornost etickému řízení firmy v souladu s legislativou a nastavení férových hodnot.

 • Pravidelně školíme zaměstnance
  v oblasti protikorupční politiky a AML.

 • Máme nastavené kontrolní postupy.

 • Netolerujeme žádné neetické praktiky.