Nemovitostní fond Public

ZDR Investments Public SICAV a.s.

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do zajímavých komerčních nemovitostí. 

Vývoj výnosnosti

Nováček ve skupině ZDR Investments, retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s., zažil v listopadu 2019 povedený start. Tento fond, který umožňuje investice pro široku veřejnost, získal pouze za první dva měsíce fungování od svých investorů téměř čtvrt miliardy korun českých. 

K 31.12.2019 disponuje fond ZDR Investments Public SICAV, a.s. 3 nemovitostmi v majetku svého podfondu Real Estate, jejichž celková hodnota činí 163,8 mil. Kč. Jedná se o retail park v Čáslavi, prodejnu OKAY elektro ve Starém Městě a ABSOLUTIO, administrativní budovu centrály skupiny Home Credit Slovakia v Piešťanech. Pronajímatelná plocha těchto nemovitostí tvoří 4.264 m2 a je ze 100 % obsazena nájemci. WAULT je v případě tohotu podfondu 3,8 let a roční výnos z nájmu činí 12,3 mil. Kč. LTV se rovná 25,1 %. K 31.12.2019 má tento podfond 499 aktivních investorů.

Přehled základních údajů

 • Název
  ZDR Investments Public SICAV, a.s.
  podfond: ZDR Public, podfond Real Estate

 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku, fokus na retail

 • Doba trvání podfondu
  Od 01.11.2019 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  10.000 Kč jednorázově
  nebo 500 Kč pravidelně  

 • Vstupní poplatek
  Max. 5 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části  zhodnocení převyšující 4 % p.a.

 • Obhospodařovatel fondu
  Conseq Funds investiční společnost, a.s.

 • Typ fondu – právní forma
  Akciová společnost s proměnným základním
  kapitálem

 • Druh cenného papíru
  Zaknihované investiční akcie, třída růstová

 • Měna fondu
  CZK 

 • Cílený výnos
  4-6 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1,5 % ročně 

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna, a.s.

 • Administrátor fondu
  Conseq Funds investiční společnost, a.s.

 • Oceňovaní aktiv
  GT Appraisal services - Znalecký ústav a.s.

 • Auditor
  TPA Audit s.r.o.

Povinné informace:

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu.
Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem.
Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu).
Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

Upozornění na klamavý marketingový materiál:

Upozorňujeme Vás na nepravý a zavádějící materiál, který se objevil v souvislosti s nabízením fondu ZDR Investments Public SICAV a.s.  Celé sdělení najdete zde.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV Public a.s., v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu