Nemovitostní fond Public

ZDR Investments Public SICAV a.s.

Fond ZDR Investments Public SICAV a.s. je otevřený podílový fond, který přináší i drobným investorům možnost investovat do zajímavých komerčních nemovitostí. 

Vývoj výnosnosti

Historický vývoj cen investičních akcií najdete zde.

Za rok 2021 dosáhl retailový fond ZDR Investments Public SICAV a.s. zhodnocení 6,69 % a překonal tak výsledek velmi úspěšného roku 2020, kdy se stal nejvýnosnějším nemovitostním fondem ve své kategorii.

Od zahájení fondu v listopadu 2019 dosáhl celkový výkon 18,26 %.

Průměrná zůstatková délka uzavřených nájemních smluv (WAULT) činí v případě nemovitostního fondu ZDR Investments Public SICAV a.s. 7,3 let.

Nemovitosti v portfoliu

Přehled základních údajů

 • Název
  ZDR Investments Public SICAV, a.s.
  podfond: ZDR Public, podfond Real Estate

 • Investiční strategie
  Investice do diverzifikovaného portfolia prémiových komerčních nemovitostí v České republice a na Slovensku, zaměření na retail

 • Doba trvání podfondu
  Od 01.11.2019 na dobu neurčitou

 • Minimální investice do fondu
  10.000 Kč jednorázově
  nebo 500 Kč pravidelně  

 • Vstupní poplatek
  Max. 4 % z hodnoty vydávaných investičních akcií

 • Výkonnostní poplatek
  30 % ročního zhodnocení fondového kapitálu z části zhodnocení převyšující 4 % p.a.

 • Obhospodařovatel fondu
  Conseq Funds investiční společnost, a.s.

 • Typ fondu – právní forma
  Akciová společnost s proměnným základním
  kapitálem

 • Druh cenného papíru
  Zaknihované investiční akcie, třída růstová

 • Měna fondu
  CZK 

 • Cílený výnos
  4-6 % ročně (po odečtení nákladů a poplatků)

 • Poplatek za správu
  1,5 % ročně 

 • Orgán dohledu
  Česká národní banka

 • Depozitář
  Česká spořitelna, a.s.

 • Administrátor fondu
  Conseq Funds investiční společnost, a.s.

 • Oceňovaní aktiv
  Grant Thornton Appraisal services a.s.

 • Auditor
  TPA Audit s.r.o.

Povinné informace:

Žádný z investorů nezískal zvláštní výhodu ani právo na zvláštní výhodu.
Neexistují ujednání depozitářské smlouvy, která by umožňovala převod nebo další použití majetku podfondu depozitářem.
Informace o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity podfondu – nevznikla potřeba přijmout nová opatření k řízení nedostatečné likvidity podfondu (nad rámec těch, jimiž Fond standardně řídí likviditu podfondu, uvedených ve statutu).
Údaj o aktuální míře využití pákového efektu je uveden, a to společně se změnami v měsíční četnosti. Fond v souvislosti s využitím pákového efektu neposkytnul žádné záruky. Pravidla pro využívání finančních kolaterálů jsou uvedena v čl. 6.30 dodatku ke statutu.

Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments Public SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Public, podfond Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií vydaných k podfondu ZDR Public, podfond Real Estate v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky.

Chci dostávat pravidelné zprávy o vývoji fondu