Oznámení o předčasném splacení dluhopisů

Společnost ZDR Investments SICAV a.s., se sídlem Jungmannova 750/34, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 06421091, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou B 22826 vedenou u Městského soudu v Praze, jednající na účet podfondu s označením ZDR, podfond Real Estate (dále jen „Emitent“) tímto ve smyslu čl. 6.2 emisních podmínek dluhopisů ZDR INV. 0,00/21, ISIN: CZ0003526147, vydaných Emitentem v celkové nominální hodnotě 110.000.000,- Kč (dále jen „Dluhopisy“), oznamuje vlastníkům Dluhopisů, že Emitent rozhodl o předčasném splacení Dluhopisů. Dluhopisy budou předčasně splaceny ke dni 01.04.2021 za podmínek upravených emisními podmínkami Dluhopisů zejména v čl. 6.2 a 7.

Toto oznámení bylo zveřejněno dne 11.02.2021. Je neodvolatelné a zavazuje Emitenta předčasně splatit všechny vydané a dosud nesplacené Dluhopisy k datu uvedenému shora.

Oznámení emitenta o předčasném splacení dluhopisů

Plná moc