Informace o výplatě zhodnocení investičních akcií třídy B

Valná hromada nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. („Společnost“) schválila dne 27.06.2019 výsledky hospodaření Společnosti a jejího podfondu ZDR, podfond Real Estate („Podfond“) vykázané k 31.12.2018 a rozhodla o vyplacení zhodnocení investičních akcií třídy B (dividendové třídy vedené v CZK) vydaných k Podfondu.

Zhodnocení za období do 31.12.2018 bude akcionářům investičních akcií třídy B vyplaceno z kapitálových fondů zaúčtovaných v rozvaze Podfondu (fondového kapitálu Podfondu).

Valná hromada určila, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu je 20.06.2019. To znamená, že výplatu zhodnocení obdrží všichni akcionáři investičních akcií třídy B, kteří investovali do konce března 2019 a zároveň nezažádali o odkup svých akcií, a byli tak vedeni na seznamu akcionářů k 20.06.2019.

Akcionářům vlastnícím investiční akcie třídy B Podfondu k rozhodnému dni bude vyplacen podíl na zhodnocení ve výši 0,0449 Kč na jednu akcii. Výsledná částka vyplácená konkrétnímu investorovi bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa směrem dolů. O vyplacené zhodnocení bude upravena aktuální hodnota investičních akcií třídy B. Zbývající zhodnocení dosažené v minulosti zůstává nevyplaceno, promítá se v aktuální hodnotě investiční akcie a může být vyplaceno v budoucích obdobích. Akcionářům vlastnícím investiční akcie třídy A Podfondu k rozhodnému dni podíl na zhodnocení zůstane promítnut v aktuální hodnotě investiční akcie a bude tedy reinvestován. 

Výplata zhodnoceníschválená valnou hromadou bude provedena v souladu s platnými stanovami Společnosti, statutem Společnosti a statutem Podfondu, a dále s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, k datu 10.07.2019.