Informace k výplatě zhodnocení investičních akcií třídy B a D

Valná hromada nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. („Společnost“) schválila dne 24.06.2022 výsledky hospodaření Společnosti a jejího podfondu ZDR, podfond Real Estate („Podfond“) vykázané k 31.12.2021 a rozhodla o vyplacení zhodnocení investičních akcií třídy B (dividendové třídy vedené v CZK) a investičních akcií třídy D (dividendové třídy vedené v EUR) vydaných k Podfondu.

Zhodnocení za období do 31.12.2021 bude akcionářům investičních akcií třídy B a třídy D vyplaceno z kapitálových fondů zaúčtovaných v rozvaze Podfondu (fondového kapitálu Podfondu).

Valná hromada určila, že rozhodným dnem pro uplatnění práva na výplatu je 30.06.2022. To znamená, že výplatu zhodnocení obdrží všichni akcionáři investičních akcií třídy B a D, kteří investovali do konce května 2022 a zároveň nezažádali o odkup svých akcií, a byli tak vedeni na seznamu akcionářů k rozhodnému dni 30.06.2022.

Akcionářům vlastnícím investiční akcie třídy B Podfondu k rozhodnému dni bude vyplacen podíl na zhodnocení ve výši 0,075 Kč na jednu akcii. Výsledná částka vyplácená konkrétnímu investorovi bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa směrem dolů. O vyplacené zhodnocení bude upravena aktuální hodnota investičních akcií třídy B. Zbývající zhodnocení dosažené v minulosti zůstává nevyplaceno, promítá se v aktuální hodnotě investiční akcie a může být vyplaceno v budoucích obdobích. Akcionářům vlastnícím investiční akcie třídy D Podfondu k rozhodnému dni bude vyplacen podíl na zhodnocení ve výši 0,075 EUR na jednu akcii. Výsledná částka vyplácená konkrétnímu investorovi bude zaokrouhlena na dvě desetinná místa směrem dolů. O vyplacené zhodnocení bude upravena aktuální hodnota investičních akcií třídy D. Zbývající zhodnocení dosažené v minulosti zůstává nevyplaceno, promítá se v aktuální hodnotě investiční akcie a může být vyplaceno v budoucích obdobích.

Výplata zhodnocení schválená valnou hromadou bude provedena v souladu s platnými stanovami Společnosti, statutem Společnosti a statutem Podfondu, a dále s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 22.07.2022.