Rizikovost investice

Ve statutu ZDR Investments SICAV a.s., resp. podfondu ZDR Real Estate je obsažen výčet rizik spojených s investicí. V souladu s pravidly platnými pro kolektivní investování je nutné upozornit, že minulá výkonnost fondu nezaručuje výkonnost budoucí. Investice do investičních akcií ZDR Investments SICAV a.s. v sobě obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investované částky a výnosů z ní a není zaručena návratnost původně investované částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích nemovitostí může dojít ke kolísání hodnoty majetku v podfondu, růstu i poklesu této hodnoty. Případný výpadek plánovaných příjmů z pronájmu nemovitostí může vést ke snížení hodnoty investiční akcie, a to z důvodu nižších příjmů podfondu. Jde-li o dlouhodobější výpadek příjmu z pronájmu, může se tato skutečnost projevit i ve snížení hodnoty příslušné nemovitosti. Vzhledem k charakteru nemovitostí je dále třeba upozornit na to, že zpeněžení nemovitosti při snaze dosáhnout nejlepší kupní ceny může být časově náročné. V případě nutnosti prodat nemovitost v krátkém časovém horizontu hrozí riziko nedosažení očekávané kupní ceny. Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči podfondu (např. nájemci nemovitostí) nedodrží svůj závazek. Výpadek plánovaných příjmů z pronájmu může nastat nahodile (postihne významné nájemce nemovitostí), nebo může souviset s celkovou situací na trhu (např. v případě hospodářské recese).

Veškeré informace zde uvedené mají pouze informační charakter a jejich účelem není nahradit statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Statut fondu Vám poskytneme v sídle fondu.

Disclaimer

Obsah těchto internetových stránek má pouze informativní povahu, nepředstavuje nabídku ani investiční doporučení. Poskytuje základní informace o investičním fondu a nenahrazuje jeho statut. Obsah těchto internetových stránek dále nenahrazuje odborné poradenství k finančním instrumentům, ani kompletní poučení o rizicích. K získání dalších informací se můžete obrátit na info@zdrinvestments.cz.