Valná hromada rozhodla o výplatě dividendy investičních akcií třídy B a D

Valná hromada nemovitostního fondu ZDR Investments SICAV a.s. („Společnost“) schválila dne 25.09.2020 vyplatit držitelům investičních akcií třídy B a D (dividendové třídy) Podfondu zhodnocení.

Akcionářům vlastnícím investiční akcie třídy B bude vyplaceno zhodnocení ve výši 8,20 %, v případě investičních akcií třídy D 0,96 %. O vyplacené zhodnocení bude upravena aktuální hodnota investičních akcií třídy B a D. Zbývající zhodnocení dosažené v minulosti zůstává nevyplaceno, promítá se v aktuální hodnotě investiční akcie a může být vyplaceno v budoucích obdobích. 

Výplata zhodnocení bude provedena v souladu s platnými stanovami Společnosti, statutem Společnosti a statutem Podfondu, a dále s příslušnými ustanoveními zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s tím, že k výplatě zhodnocení dojde do 14 dnů od dnešního rozhodnutí valné hromady.